call us : 02-735-7990

  • Pinterest


ม้าสร้างสมาธิ

เป็นการขี่ม้า เพื่อฝึกพัฒนาการต่าง ๆ ของเด็ก ๆ ให้เป็นไปตามวัย สร้าง สมดุลย์ และการทรงตัวให้แก่เด็ก ให้ร่างกายแข็งแรงและมีจิตใจที่เบิกบาน

พฤติกรรมอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นที่หนักใจของคุณพ่อคุณแม่หลายท่านในปัจจุบันนี้ คืออาการไม่อยู่นิ่ง หรือ สมาธิสั้น ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ ทั้งการแสดงออกทางร่างกาย และ อารมณ์ ซึ่งเด็กบางคนจะแสดงออก เพียงแค่ความซุกซน แต่เด็กบางคนก็แสดงออกเป็นความก้าวร้าว หากลองพาเด็กเหล่านี้มาขี่ม้า จะพบกับความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียว เพราะเหตุผลแรกเลยเลย คือการที่จะนั่งทรงตัวได้บนหลังม้าได้อย่างปลอดภัยนั้น ต้องใช้สมาธิสูงมาก ม้าเป็นสัตว์ที่ฉลาด สามารถสื่อสารรับความรู้สึกของผู้ขี่ได้ และ จะสนองอารมณ์นั้นๆด้วยคือ ถ้าผู้ขี่แสดงอาการก้าวร้าวออกมา ม้าก็จะแสดงพฤติกรรมที่คล้ายกันกลับไป แต่ถ้าผู้ขี่นั่งสบายๆขี่อย่างมั่นใจ ม้าก็จะผ่อนคลายและเชื่อฟังคำสั่งอย่างดี ดังนั้นเด็กๆที่ขึ้นไปอยู่บนหลังม้า เขาจะต้องเรียนรู้ที่จะมีวินัยในตนเอง รู้จักควบคุมทั้งร่างกายและอารมณ์ของตัวเอง ไม่แสดงนิสัยเอาแต่ใจตัวเอง หรือ แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมาเพื่อความปลอดภัยของตนเอง ในความหมายคือการใช้หลักความยากเข้ามาฝึกให้เกิดความง่าย ทำให้เด็กเกิดปฏิกิริยาตอบกลับ ได้มากกว่าด้วยการอยู่ในสิ่งเร้าที่เป็นปกติซ้ำๆกัน เป็นเวลานานๆนั่นเอง คือเด็กจะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองว่า เขาจะดื้อหรือก้าวร้าวเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว ไม่เช่นนั้นเขาอาจจะตกลงมานั่นเอง ถือเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี ให้กับเด็กอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะมีผลต่อการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมต่อไปด้วย