call us : 02-735-7990

  • Pinterest

 

Beginner I

เรียนรู้การขึ้นม้า การจูงม้า และท่านั่งที่ถูกต้อง รวมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการบังคับม้าเบื้องต้น

Beginner II

เรียนรู้ทักษะการขี่ม้า วิธีการบังคับม้า และเรียนรู้ การทรงตัวในจังหวะที่ม้า เดิน (walk) และวิ่งเรียบ (Trot) สลับกับกิจกรรมบนหลังม้า เพื่อเสริมสร้าง ทักษะการขี่ม้าและเพื่อความสนุกสนาน

Beginner III

เน้นพัฒนาทักษะการขี่ม้า เน้นลงรายละเอียดในการขี่และควบคุมม้ามากยิ่งขึ้น รวมทั้งเน้นพัฒนารายละเอียดของท่านั่งม้า เพื่อการบังคับม้าที่มีพัฒนาการมากยิ่งขึ้น

GHRC Pony Special

เน้นพัฒนาการ ทักษะการขี่ม้าในระดับที่สูง เพื่อเพิ่มความสามารถของผู้ขี่ให้สามารถขี่ม้าในระดับมาตรฐานสากล และ สามารถพัฒนาตนเองขึ้นไป ตาม Level ของการขี่ม้ามาตรฐานสากลต่อไป