call us : 02-735-7990

  • Pinterest

Beginner I

เรียนรู้ การขึ้นม้า จูงม้า และท่านั่งที่ถูกต้อง รวมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการบังคับม้าเบื้องต้น

Beginner II

เรียนรู้ทักษะการขี่ม้า วิธีการบังคับม้า และเรียนรู้ การทรงตัวในจังหวะที่ม้า เดิน (walk) และวิ่งเรียบ (Trot) สลับกับกิจกรรมบนหลังม้า เพื่อเสริมสร้าง ทักษะการขี่ม้าและเพื่อความสนุกสนาน

Beginner III

เน้นพัฒนาทักษะการขี่ม้า เน้นลงรายละเอียดในการขี่และควบคุมม้ามากยิ่งขึ้น รวมทั้งเน้นพัฒนารายละเอียดของท่านั่งม้า เพื่อการบังคับม้า ที่มีพัฒนาการมากยิ่งขึ้นs